Dizertační práce

Pokud jde o dizertační práce, aktuálně moderní moderní formu dizertační práce, tak ji můžeme definovat jako soubor publikovaných statí adepta, zveřejněných také v mezinárodně uznávaných časopisech a často právě tyto zdroje bývají základními prameny tvorby. Takové práce zahrnují většinou tyto kapitoly :

  • Širší literární úvod
  • Cíle dizertace
  • Soupis použitých metodik s odkazem na literaturu nebo publikace autora (uvedené v následujícím bodě)
  • Vlastní výsledkovou část a dílčí diskuze ve formě souboru jednotlivých odborných publikací adepta
  • Konečnou sumarizující diskuzi výsledků
  • Závěry dizertace (které by měly být symetrické s cíly dizertace)

Co je dobré vědět:

  • Dizertační práce, byť velmi kvalitní, se nepovažují za finální formu vědecké práce, ale spíše za prostředek k získání titulu. Pro úspěšnou vědeckou dráhu adepta jsou však kvalitní publikace důležitější než samotný titul
  • sepsání dizertační práce vyžaduje značnou energii, která by mohla být efektivněji využita jinak (např. při osvojování si nových poznatků, sepisování publikace, případně dalším experimentování.
  • publikování v časopisech s náročným recenzním řízením je zárukou kvality práce prověřené na mezinárodním poli
  • oponent klasické dizertace nemusí být expertem v celé problematice (to je zvláště významné u prací mezioborového charakteru).

Neúměrně velký počet stran písemné zprávy svědčí také o nekvalitním zpracování tématu a oponenta dizertační práce zbytečně zatěžuje. Při dobře zvolené struktuře a ucelenosti textu písemné zprávy může být objem textu relativně malý. Detailní popisy významných částí projektu, které mají dokumentační (nikoliv vysvětlující) charakter, mohou být totiž uvedeny v rámci příloh, na které z hlavního textu odkazujeme.

Podobně jako u diplomových (bakalářských, absolventských), tak i u dizertačních prací bývají podrobné tematické okruhy a zásady pro jejich zpracování součástí internetových prezentací jednotlivých vysokých škol či výzkumných pracovišť.

Pro pomoc přípravou pokladů Vaší disertační práce jsme Vám plně k dispozici…

Objednat

 

PřihlášeníPoužijte ID zakázky a heslo
Zapomenuté heslo


Navigace: Hlavní stránka > Dizertační práce