Bakalářská práce

Bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen ústně i písemně prezentovat zadaných problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení na úrovni tříletého bakalářského studia.

Bakalářská práce (bakalářka) může být založena na orientačních výzkumech, různých výzkumných šetřeních nebo může jen uceleně zpracovat, utřídit a kriticky analyzovat přehled poznatků o závažném odborném problému. Po formální stránce se však neliší od práce magisterské.

V úvodní části autor uvádí základní informace o řešeném problému, motivy pro psaní bakalářské práce a základní výchozí myšlenky vedoucí ke zpracování tématu. Konec úvodu by měl obsahovat jasně a logicky formulované cíle práce, případně by měla být vyřčena hypotéza, o jejíž ověření bude autor usilovat.

V teoretické části (resp. též metodologické) autor shrnuje dosavadní poznatky k danému problému, definuje pojmy, formuluje hypotézy, vybírá metody, které bude aplikovat a odůvodňuje jejich použití. Následovat by měla analýza stavu řešené problematiky založená především na dosavadním studiu literatury a jiných informačních zdrojů. Obsahem kapitoly je např. historický přehled, jednotlivé okruhy celé problematiky, způsoby jejich řešení, definice a normy, metody, výpočty, modely i aplikace, které se při řešeních v současné době uplatňují.

Praktická část (též analytická nebo tvůrčí) obsahuje vlastní řešení problému, výpočty, analýzu, diskusi a vyhodnocení přínosu práce. Tato část by měla navazovat na předchozí teoreticko-metodologický rozbor, tj. teoretická a metodologická část by měly tvořit konsistentní celek.

Závěr shrnuje výsledky, hodnotí splnění cíle práce a uvádí možnost uplatnění řešení v praxi.

Za závěrem nesmí chybět seznam citované literatury či jiných informačních zdrojů. Forma seznamu se řídí mezinárodně uznávanými normami pro citování ISO 690:1987 a ISO 690-2:1997. Obě mezinárodní normy jsou k dispozici v českých překladech: ČSN ISO 690:1987 a ČSN ISO 690-2:1997.

Pro pomoc přípravou pokladů Vaší bakalářské práce jsme Vám plně k dispozici…

Objednat

 

PřihlášeníPoužijte ID zakázky a heslo
Zapomenuté heslo


Navigace: Hlavní stránka > Bakalářská práce