Absolventská práce

Závěrečná (absolventská) práce je zadávána se záměrem, aby student prokázal své vědomosti a dovednosti studiem získané, schopnost využít je k samostatnému řešení konkrétního jednoduchého úkolu z oblasti svého studijního oboru vlastním způsobem tak, aby bylo možné takové řešení posoudit a zhodnotit jak po stránce formální, tak i odborné. Práce poskytuje možnost souhrnného představení získaných teoretických vědomostí a praktických dovedností v určité oblasti vzdělání.

Hodnocení úrovně zpracování a včasného odevzdání spadá do klasifikace předmětu praxe. Podle zadaného tématu se hodnocení zohledňuje v praktické zkoušce z odborných předmětů a lze k ní přihlédnout i při zkouškách teoretických předmětů.

Sestavení a vypracování závěrečné (absolventské) práce vyžaduje pečlivou přípravu, jež je založena na respektování určitých zásad:

  • Zpracování textu má odpovídat požadavkům daného vědního, technického či studijního oboru jak po stránce tematické (obsahové), tak po stránce jazykové
  • Má mít svůj vlastní odborný styl, který spočívá
    • v přesnosti, již se dosahuje používáním odborné terminologie
    • v jasnosti, posloupnosti a úspornosti formulací
    • v neosobním vyjadřování (bez citového zabarvení) poznatků a myšlenek.
  • Významný podíl na obsahové kvalitě odborného textu má kvalifikovaná práce s literaturou a s odbornými informacemi.

Zadání závěrečné (absolventské) práce

Témata závěrečných (absolventských) prací předkládá studentům škola, nebo si jej studenti po souhlasu vedoucího práce mohou navrhnout sami. Ten určuje také rozsah písemné části práce v případech, kdy je součástí závěrečné (absolventské) práce také zhotovení výrobku, pomůcky, výkresová dokumentace, programu a pod.

Písemná část musí být i v těchto případech v celkovém rozsahu minimálně 30 stran. Termín zadání a odevzdání závěrečné (absolventské) práce určuje děkan školy v plánu práce pro příslušný školní rok.

Pro pomoc přípravou pokladů Vaší absolventské práce jsme Vám plně k dispozici…

Objednat

 

PřihlášeníPoužijte ID zakázky a heslo
Zapomenuté heslo


Navigace: Hlavní stránka > Absolventská práce